NOVELA VYHLÁŠKY O OZNAČOVANÍ POTRAVÍN
Oblasť legislatívy:
C Priemyselná výroba
Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín upravuje požiadavky na záporné odchýlky netto množstva spotrebiteľsky balených potravín v nadväznosti na pripravovanú vyhlášku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, opravuje niektoré chyby, ktoré sú v platnom znení vyhlášky, dopĺňa nové prechodné ustanovenie a ruší obmedzenú platnosť vyhlášky. Vo vyhláške sú zapracované tiež smernice EÚ, ktoré nie sú zapracované do nového nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.
Názov materiálu:
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
Predkladateľ:
Začiatok MPK:
26.05.2013
Koniec MPK:
17.07.2013
Dotknuté odvetvia NACE:
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 10 Výroba potravín