Legislatíva v pripomienkovom konaní

 
Cieľom krátkych anotácií z novo-prijímanej legislatívy je informovať podnikateľské subjekty o nových pravidlách, ktoré chystajú jednotlivé ministerstvá, alebo iné inštitúcie verejnej správy na centrálnej úrovni. Podnikateľské subjekty tak majú možnosť reagovať na pripravovanú legislatívu, ktorá pre nich môže predstavovať novú, alebo neprimeranú záťaž. Anotácie sú spracovávané priebežne a maximálne stručne, tak aby poskytovali potrebný rozsah informácií. Sú rozdelené do kategórií „Všeobecne“, ktoré sa dotýkajú všetkých podnikateľských subjektov a „Oblasti podnikania“ na základe SK NACE klasifikácie.

Všeobecne – všetky oblasti podnikania

Oblasti podnikania - na základe SK NACE

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

B Ťažba a dobývanie

C Priemyselná výroba

D Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

E Dodávka vody

F Stavebníctvo

G Veľkoobchod a maloobchod

H Doprava a skladovanie

I Ubytovacie a stravovacie služby

J Informácie a komunikácia

K Finančné a poisťovacie činnosti

L Činnosti v oblasti nehnuteľností

M Odborné, vedecké a technické činnosti

N Administratívne a podporné služby

O Verejná správa a obrana

P Vzdelávanie

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc

R Umenie, zábava a rekreácia

S Ostatné činnosti

T Činnosti domácností ako zamestnávateľov

U Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení