NÁVRH NA PRESUN FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA DO EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU VROKOCH 2014-2020
Oblasť legislatívy:
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
S cieľom vytvoriť efektívny systém  podporných mechanizmov pre aktívnych poľnohospodárov, ktorí poskytujú spoločnosti kolektívne služby zohľadňujúce celospoločenský dopyt po potravinách sa navrhuje zmena spôsobu vyplácania priamych platieb v rámci I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom by malo ísť o prechod na formu modifikovaného záslužného systému priamych platieb s dobrovoľne viazanou podporou vo výške 13 % finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Jedným z hlavných kritérií pri prideľovaní fondových prostriedkov EÚ, bude výkonnosť poľnohospodárskych subjektov a hospodárenie v závislosti od prírodných podmienok. V porovnaní rokov 2013 a 2020 sa očakáva nárast priamych platieb na hektár v priemere o 23,36 %.
Názov materiálu:
Návrh na presun finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (II. pilier) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. pilier) v rokoch 2014 – 2020
Predkladateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Začiatok MPK:
22.11.2013
Koniec MPK:
05.12.2013
Dotknuté odvetvia NACE:
A1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace A2 Lesníctvo a ťažba dreva C10 Výroba potravín