Zrusenie Poznamok k uctovnej zavierke

Vyriešený
Opis problému: 

Poznamky k uctovnej zavierke, ktore sa podavaju spolu s danovym priznanim, obsahuju vo velkej vacsine udaje, ktore je mozne vycitat zo suvahy a vysledovky, ktore sa takisto odovzdavaju s danovym priznanim. Dalsie udaje sa tykaju napr. poctu zamestnancov a hrubych miezd, ktore zase ma uplne podrobne evidovane Socialna poistovna. Zvysne udaje su vysoko specificke pre velke firmy, alebo firmy podnikajuce v specialnych sektoroch (financne apod.). Poznamky k zavierke je navyse obsiahly dokument (takmer az 40 stran), z ktorych uplna vacsina ostava nevyplnena a neda sa podat na DU elektronicky.

Návrh riešenia: 

Zrusit poznamky k uctovnej zavierke uplne, alebo ich zrusit aspon pre uctovne jednotky, ktore nemaju povinnost overenia uctovnej zavierky auditorom.

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko MF SR 9.5.2013: Súčasti účtovnej závierky a jej obsahová náplň sú upravené Štvrtou smernicou Rady č. 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností vychádzajúcou z čl. 54 ods. 3 písm. g) zmluvy v aktuálnom znení. Obsahová náplň poznámok je ustanovená opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Zároveň sa podľa § 3 ods. 5 cit. opatrenia v poznámkach uvádzajú len tie údaje vrátanej údajov v tabuľkovej forme, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V súlade s poslednou novelou cit. smernice poskytujúcou úľavy pre tzv. mikrosubjekty v súčasnosti Ministerstvo financií SR pripravuje zjednodušenia v oblasti vykazovania údajov v účtovnej závierke vrátane poznámok účtovných jednotiek spĺňajúcich kritériá pre mikrosubjekty. Ministerstvo financií SR taktiež venuje pozornosť pripravovanej novej Štvrtej smernici s cieľom využitia úľav vedúcich k zníženiu administratívnej záťaže pri vypracovávaní poznámok účtovnej závierky ostatných podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
stanovisko ŠÚ SR, 20.8.2013: Údaje, ktoré sú poskytované iným organizáciám štátnej správy (administratívne zdroje dát – AZD) sledujú svoje ciele, vhodné pre správcu AZD a nemusia byť (a zvyčajne ani nie sú) úplne vhodné pre účely štatistiky. Príklad – priznanie k DPPO sleduje cieľ určiť daňovú povinnosť daňového subjektu, ale nie je úplne vhodné napríklad pre účely národných účtov ktorých zostavovanie je v gescii ŠÚSR. ŠÚ SR sa pri svojej práci riadi celosvetovo platnou metodikou ktorá mnoho oblastí rieši špecificky a teda aj kladie špecifické požiadavky na údaje a postupy, ktoré by bolo nemožné preniesť na správcu nejakého AZD. (ide napr. o štruktúru podľa CPA,NACE, štruktúru výdavkov podľa COICOP, COFOG, a pod.) V kontexte odhadov údajov pre vyplnenie štatistických výkazov treba zdôrazniť, že v zmysle Nariadenie ES č. 2223/96 - ESA95 je ŠÚ SR povinný Eurostatu odosielať údaje v čase T+45, prípadne T+65 v požadovaných štruktúrach a je neustály tlak na skracovanie týchto lehôt. Vzhľadom na časovú náročnosť spracovania a termín výstupu je pre ŠÚ SR pre účely štatistiky vo veľa prípadoch nemožné čakať na údaje z AZD, ale treba mať k dispozícii aspoň odhad (pri AZD nie je nemožné požadovať odhady). Záver : ŠÚ SR v maximálnej miere využíva možnosti, ktoré poskytujú existujúce AZD a to formou spolupráce hlavne s FS SR, MF SR, NBS, DataCentrom, ŠP atď. ŠÚ SR pripravuje v priebehu roka 2014 sériu rokovaní s príslušnými tvorcami legislatívy o výraznom priblížení obsahov jednotlivých hlásení až po ich zjednotenie tam, kde nebudú výrazné prekážky Európskej legislatívy.
Národná rada SR schválila 17. 10. 2013 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zámerom novely zákona o účtovníctve bolo prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Novela zákona umožní zostavovanie účtovnej závierky v skrátenom rozsahu pre mikro účtovné jednotky, zjednoduší sa rozsah účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky a poznámky k účtovnej závierke obsahujú len minimum údajov.

Komentáre

Plne súhlasím s požiadavkou na zrušenie Poznámok k účtovnej závierke.

zbytocna vec a casovo narocna, energiu potrebnu na vypracovanie poznamok dokazem vyuzit aj inak.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 1 = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.