Kontrolori pri kontrole žiadajú doklad, ktorý sami vydali.

Vyriešený
Opis problému: 

Pri kontrole, ktorá je pre každého nepríjemná, ma viackrát vytočilo, keď kontrola z daňového úradu, žiada doklady vydané
samotným daňovým úradom, kontrola zo živnostenského úradu žiada živnostenský list, colníci povolenie na predaj alkoholu atď..
V strese pred kontrolou som nenašla rýchlo doklad, ktorý žiadali, a bol problém na svete. Veď ak prídu z DU na kontrolu
registračnej pokladnice, predsa vedia, či ju mám, alebo nie zaregistrovanú. Stačí sa len pozrieť do ich zoznamu, ktorý predpokladám majú, alebo nie ? To isté colníci, hygienici, skratka všetci. Je to podľa mňa šikanovanie, ale štátnymi inštitúciami, to je predsa nezmysel. Samozrejme, že sa radi robia dôležitými, ale v mojich očiach sa urobia neschopnými.
Nech kontrolujú úniky a iné porušenia zákonov, ale hlavne nech nebuzerujú nás malých, čo sme na všetko sami.
 

Návrh riešenia: 

Pred kontrolou nech si kontrolor skontroluje na svojom úrade, či subjekt má vydané a platné základné doklady.

Poznámka: 
Stanovisko MF SR, 28.5.2013: Správca dane pri vykonávaných kontrolách požaduje predloženie dokladov, ktoré už má k dispozícii na daňovom úrade len vo výnimočných prípadoch, ak táto potreba vyplýva z logických dôvodov zabezpečenia účelu kontroly.
Predmetný podnet sa týka konkrétne situácie, keď správca dane v rámci miestneho zisťovania preveruje dodržiavanie ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V rámci tejto „kontroly“ správca dane obyčajne vyžaduje od kontrolovaného subjektu nasledovné dokumenty: - Oprávnenie na podnikanie – správca dane musí vedieť na mieste identifikovať kontrolovaný daňový subjekt a údaje o ňom správne uviesť do zápisnice o miestnom zisťovaní. V praxi často vopred nie je jasné, na ktorom predajnom mieste bude kontrola ERP vykonaná, alebo v obvode územnej pôsobnosti správcu dane ktorý takúto kontrolu vykonáva podnikajú daňové subjekty registrované u iného správcu dane. - Certifikát pokladnice – aj keď bol certifikát pokladnice predložený správcovi dane na nahliadnutie pri registrácii pokladnice (certifikát ani jeho kópia nezostáva k dispozícii na daňovom úrade), správca dane musí skontrolovať, či bol certifikát vydaný pre ten typ a model ERP, ktorá sa nachádza na predajnom mieste, čo vykonaná porovnaním údajov na výrobnom štítku používanej ERP s údajmi v certifikáte. - Kniha pokladnice – správca dane do knihy pokladnice v čase jej registrácie na daňovom úrade vykonal zápis o registrácii ERP (na daňovom úrade zostáva k dispozícii záznam o skutočnosti, že príslušnému podnikateľovi bol pridelený DKP), správca dane však musí na mieste skontrolovať, či ERP ktorá sa na predajnom mieste fyzicky nachádza, je tou ERP, ktorá bola zaregistrovaná na daňovom úrade, čo vykoná porovnaním výrobného čísla skutočne používanej ERP s údajmi uvedenými a potvrdenými daňovým úradom v knihe pokladnice. Tiež musí porovnať pridelený DKP v knihe pokladnice s DKP uvedeným na dokladoch vyhotovených pokladnicou. Údaje z knihe pokladnice použije aj na overenie správnosti identifikácie podnikateľa na dokladoch vyhotovených pokladnicou. Do knihy pokladnice sa tiež zapisujú údaje, o ktorých správca dane nemá mať odkiaľ žiadnu vedomosť, napr. záznamy servisnej organizácie, záznamy o prevádzke pokladnice a pod.
Pri daňových kontrolách, ktoré správca dane vykonáva u daňového subjektu, žiada obyčajne okrem iného aj niektoré dokumenty, ktoré už by k dispozícii na daňovom úrade mali byť, a síce: - Aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne iný dokument ktorý mení údaje uvedené vo výpise z obchodného registra, z dôvodu, aby správca dane vychádzal z aktuálneho skutkového stavu (daňové subjekty si často neplnia oznamovaciu povinnosť a neoznamujú správcovi dane aktuálne zmeny údajov). - Overuje si platnosť plnomocenstva, ktoré má na daňovom úrade k dispozícii, opäť preto aby vychádzal z aktuálneho skutkového stavu a aby konal s osobou na to príslušnou. - Žiada o predloženie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka uvedené správcovi dane napriek existujúcej povinnosti nepredložila.

Komentáre

Stale dokola stat (nasi zamestnanci) nas beru za ovce a funguju v rezime prezumpcie viny, vid "(daňové subjekty si často neplnia oznamovaciu povinnosť a neoznamujú správcovi dane aktuálne zmeny údajov)" takze postihneme nezmyselnymi dokladovaniami vsetkych, vsak co ak?

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
osem mínus päť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.