Umožniť elektronicke ohlasenia a zmeny prevadzok bez zaruceneho elektronickeho podpisu

V riešení
Opis problému: 

Ohlasenie prevdzakarne je nutne duplicitne a len v papierovej podobe ohlasit na obvodny urad - odbor zivnostenskeho podnikania a sucasne na prislusny obecny/mestsky urad

Návrh riešenia: 

Umoznit elektronicke podanie cez UPVS a jeho dorucenie obom prislusnym instituciam bez potreby podpisania ZEPom

Poznámka: 
Stanovisko MV SR (22.6.2015) "V regulačnom rámci zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2012 platí, že je umožnené podať živnostenskému úradu v postavení JKM prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) aj oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri t.zn. oznámenie zriadenia prevádzkových priestorov s podmienkou, že musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Spôsob a podmienky podpisovania písomných právnych úkonov, ktoré sa vyhotovujú a zasielajú v elektronickej podobe upravuje zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, ktorá použila zaručený elektronický podpis pri právnom úkone je presne identifikovaná a nezameniteľná, čo je vlastne účelom úradného overovania podpisu osoby. Zároveň zaručuje, že podpísaný elektronický dokument nebol od momentu jeho podpísania zmenený. Z podstaty jeho vytvárania vyplýva, že zaručený elektronický podpis je odolnejší voči zneužitiu. Zaručenému elektronickému podpisu tak zákon priznáva účinky vlastnoručného podpisu. Ďalej k obsahu daného podnetu poznamenávame, že pôsobnosť obce vydávať súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce nevyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Vo všeobecnosti teda neplatí generálne ustanovená povinnosť podnikateľských subjektov požiadať o zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne obec, na území ktorej sa má prevádzkareň zriadiť. Táto pôsobnosť prináleží obci výslovne iba v prípade, ktorý vyplýva (môže vyplývať) z niektorého z osobitných predpisov. Tie zákon o obecnom zriadení u dotknutého ustanovenia vymenováva demonštratívnym spôsobom odkazom pod čiarou k § 4 tohto zákona. "

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 4 = 20
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.