Rekonštrukcia zákona 182/93 Z.z. (časť1.)

Neopodstatnený
Opis problému: 

 
Napriek tomu, že zákon NR SR č.182/93 Z.z. bol počas svojej 20-ročnej účinnosti už 13x novelizovaný, je stále neprehľadný, nezrozumiteľný, protiústavný, obmedzujúci práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čím spôsobuje značné problémy v chápaní a zabezpečovaní správy privátnych bytových domov. Jeho nejednoznačnosť umožňuje rôznym „vykladačom zákona“ a správcovským firmám zneužívať všeobecne nízke právne povedomie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na svoje neoprávnené a beztrestné obohacovanie sa.
Dúfam, že vďaka tomuto portálu sa mi konečne podarí vyvolať nielen všeobecnú diskusiu o problematických ustanoveniach platného zákona, ale aj donútiť (ne)kompetentných k bezodkladnému vykonaniu nevyhnutných zmien.
Ako „Byrokratický nezmysel“ pretrvávajúci už celých 20 rokov sa z pohľadu ustanovenia §13 javí podmienka uvedená v §6 zákona NR SR č. 182/93 Z.z.!
§6   (1) Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo"), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len "správca"), najmä s bytovým družstvom.“,
pritom v §13 je uvedené nasledovné: 
„(1) S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.
(2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka.“
Ak sú teda vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa §13 zároveň aj podielovými spoluvlastníkmi bytových domov nezameniteľne identifikovateľných podľa adresy a popisného čísla, logicky a celkom prirodzene vytvárajú skupiny fyzických a právnických osôb s rovnakými navzájom zmluvne zadefinovanými právami a povinnosťami, ktoré sa o svoj spoločný majetok musia vo vlastnom záujme postarať, a ktoré boli pre účely tohto zákona pomenované ako Spoločenstvá vlastníkov. (Avšak výstižnejšie a zrozumiteľnejšie by bolo nazývať ich Spoločenstvami spoluvlastníkov.)
Vlastníci bytov a priestorov = spoluvlastníci bytových domov = členovia Spoločenstva nemôžu uzatvoriť zmluvu o výkone správy domu s inou právnickou alebo fyzickou osobou pretože tá by zas bola podľa ustanovenia §6 ods.(4) neplatná!

Návrh riešenia: 

 
Absurdne nezmyselnú podmienku z prvej vety §6 vypustiť a následne tomu prispôsobiť, prípadne zrušiť aj ostatné paragrafové znenia zákona.

Zdôvodnenie: 
Podnet nie je v súlade s cieľom portálu, ktorým je najmä zabezpečiť zlepšenie podnikateľského prostredia s perspektívou vyššej prosperity a tvorby nových pracovných miest
Oblasť legislatívy: 
L Činnosti v oblasti nehnuteľností

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri mínus = 2
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.