Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Zamietnutý
Opis problému: 

Byrokratický fiormulár zaťažujúci zamestnávateľov postrádajúci praktický význam.
Povinnosť vyplýva z §18 zákona 540/2001 Z. z.
Výkaz je dostupný na stránke www.trexima.sk/ispp

Návrh riešenia: 

Zrušiť !

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
stanovisko ŠÚ SR, 20.8.2013 Účelom štatistického zisťovania Ročný výkaz o úplných nákladoch práce je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sú využívané na hodnotenie vývoja miezd a ostatných nákladov práce, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. Získavanie informácií ustanovujú nasledovné predpisy: Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.04) v platnom znení. Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ L 121, 6. 5. 2006) v platnom znení.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
päť krát štyri =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.