Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nezohľadňuje využitie dnes už bežne prevádzkovaných informačných technológií

Vyriešený
Opis problému: 

Príklad z praxe:
Zákon požaduje vedenie agendy k ochrane osobných údajov v písomnej forme a záznamami vedenými s vlastnoručným podpisom. Ide napríklad o viacstranové záznamy o poučení oprávnených fyzických osôb, ktoré sa musia teraz tlačiť na papieri. Pri pocte 1000 oprávnených zamestnancov, ide o vygenerovanie až 7000 stán papiera uložených v približne 30 šanónoch. Pri využití dostupných technológii by ich prevádzkovateľ nepotreboval tlačiť, zakladať ani pri zmenách pozície, oprávnení, odchodoch a príchodoch zamestnancov... Zákon má tak nepriaznivý vplyv na životné prostredie, výrazne zvyšuje nepriame náklady na tlač, archiváciu a celkovú prevádzku veľkej firmy.

Návrh riešenia: 

Zohľadniť v zákone  využitie dnes už bežne prevádzkovaných informačných technológií, ktoré priniesli podnikom zefektívnenie vnútorného chodu organizácie, elektronizácie a automatizácie niektorých procesov, urýchlenie dodávaných služieb koncovým klientom. Brzdí ich využívanie a rozvoj inovácií vo firmách.

Komentáre

Predmetná otázka v úvode poníma agendu ochranu osobných údajov ako celok, avšak v neskoršom výklade je venovaná už len poučeniam a vypracovávaniu záznamov k nim. Hlavným cieľom zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je zabezpečiť ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, nie zaťažovať prevádzkovateľov administratívou a zvyšovať im tak náklady v spojitosti s vypracovaním poučení oprávnených osôb.
 
V tejto súvislosti dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane osobných údajov, kde pri zachovaní práv dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov a súkromia došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže vo vzťahu k poučeniam oprávnených osôb a vypracovávania záznamov k nim.
 
Novelou zákona sa zúžil rozsah poučenia a doplnili sa možnosti, v akej podobe je prevádzkovateľ oprávnený evidovať záznam o poučení; písomná forma bola nahradená hodnoverným preukázaním splnenia tejto povinnosti zo strany prevádzkovateľa. Zároveň, rovnako ako tomu bolo aj predtým, je priestor na plnenie tejto povinnosti vo vzťahu k viacerým oprávneným osobám s rovnakými, resp. obdobnými pracovnými úlohami, formou jedného spoločného poučenia a záznamu o poučení.
 
Novela priniesla aj iné zmeny, s ktorými je možné sa oboznámiť v zákone č. 84/2014 Z. z. v spojitosti s novelou vyhlášky č. 117/2014 Z. z., ktorou sa zmenila doplnila vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
osem plus deväť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.