Zrušenie gastrolístkov

Zamietnutý
Opis problému: 

 

Zamestnávateľ na základe všeobecnej mylnej predstavy, že zamestnanci by sa inak nenajedli, má podľa zákonníka práce povinnosť poskytovať zamestnancom teplú stravu, alebo príspevok vo forme gastrolístkov.

 

Táto skutočnosť obmedzuje zamestnanca v tom, ako môže využiť svoju mzdu a zvyšuje náklady zamestnávateľa, keďže musí platiť poplatky emitentom gastrolístkov.

Návrh riešenia: 

Zrušiť v zákonníku práce povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom ako alternatívu k teplej strave gastrolístky a zaviesť možnosť splnenie tejto povinnosti hotovosťou, resp. úplné zrušenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa poskytovať stravu a ponechanie tejto záležitosti na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Poznámka: 
Stanovisko MPSVaR SR (23.6.2015) "Povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancov je základnou povinnosťou zamestnávateľa v oblasti napĺňania jeho sociálnej politiky voči zamestnancom (siedma časť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). V zmysle §152 Zákonníka práce sa stravovanie zamestnancov v zásade zabezpečuje podávaním fyzickej stravy zodpovedajúcej zásadám zdravej výživu, a to buď v určenom stravovacom zariadení alebo cez poskytnutie stravných poukážok, ktoré sa ale tiež môžu využiť len na nákup stravy. Finančný príspevok je iba krajná náhradná možnosť ako zabezpečiť zamestnancovi stravovanie v prípade, keď vyššie uvedené dva spôsoby z objektívnych dôvodov zamestnávateľ nemôže využiť napr. preto, že zabezpečovanie podávania fyzickej stravy zamestnancom vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, alebo ak zamestnanec nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom zo zdravotných dôvodov. Finančný príspevok v žiadnom prípade nie je možné považovať za mzdu, ako sa domnieva pisateľ, keď uvádza, že zabezpečovanie stravovania (cit.) „obmedzuje zamestnanca v tom, ako môže využiť svoju mzdu“. Mzdou je v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu; finančný príspevok na stravovanie patrí medzi iné plnenia, poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním. K argumentu o zvýšených nákladoch zamestnávateľov z dôvodu, že musia platiť poplatky emitentom stravovacích poukážok podotýkame, že novelou Zákonníka práce, účinnou od 1. septembra 2011 sa v § 152 ods. 5 Zákonníka práce obmedzila výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby podielom maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Poplatok za sprostredkované stravovacie služby síce zvyšuje náklady zamestnávateľov, navrhovateľ však nezohľadnil skutočnosť, že v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príspevok zamestnávateľa na stravovanie, poskytovaný podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce nepeňažnou formou vo výške najmenej 55 % hodnoty stravovacej poukážky je oslobodený od dane z príjmov. Tým, že nepeňažný príspevok na stravovanie je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti, hodnota poskytnutého príspevku nepodlieha ani odvodom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, ktoré je okrem zamestnanca povinný platiť zamestnávateľ v súhrnnej výške 35,2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Naproti tomu finančný príspevok na stravovanie podlieha dani aj odvodom na sociálne poistenie a zdravotné poistenie; výnimkou je iba finančný príspevok na stravovanie, individuálne poskytovaný zamestnancovi z dôvodu, že ten na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Zastávame názor, že nahradenie povinnosti poskytovať zamestnancom v priebehu pracovnej zmeny fyzickú stravu vyplácaním finančného príspevku by viedlo k tomu, že hotovosť by zamestnanec nepoužil primárne na zabezpečenie stravy vo forme hlavného teplého jedla a k nemu vhodného nápoja, ale ani na nákup potravín, z ktorých si môže sám pripraviť teplé hlavné jedlo, teda že k finančnému príspevku by sa správal ako ku mzde (čo v podstate predpokladá aj pisateľ podnetu, ktorý stotožňuje finančný príspevok so mzdou zamestnanca). Náhrada stravovacích poukážok finančným príspevkom by viedla k obmedzeniu pravidelnosti stravovania sa zamestnancov tzv. „zdravým“ spôsobom, t.j. prijímaním teplej stravy, pripravovanej z čerstvých surovín a k zhoršeniu zdravotného stavu, s dôsledkami vo zvýšenej chorobnosti zamestnancov. Zároveň by došlo ku zníženiu odberu stravy s dopadom na celý sektor reštauračných zariadení s následným znížením ich tržieb a možným poklesom zamestnanosti v odvetví reštaurácií a pohostinstiev. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov nie je možné súhlasiť s predloženým návrhom."

Komentáre

už vidím ako na SR naši podnikatelia sa dobrovoľne dohodnú na tom aby zamestnancom dal peniaze , na SR podnikatelia robia len to čo musia a preto si nemyslím, že by sa to malo zrušiť lebo nakoniec len prídu o peniaze ludia ktorý vytváraju podnikatelovi zisk!

O peniaze pri systéme povinnosti gastrolístkov  prichádzajú obaja - zamestnávateĺ  i zamestnanec. Ak zamestnávateľ  nebude musieť objednávaním  lístkov platiť nezmyslene vysoké  poplatky,  zostane mu viac, a teda  sa môže  zamestnancom ujsť viac. Každá firma platí bezpočet účtov, poplatkov, kŕmi rôzne inštitúcie, tak sa nečudujme, že mnohokrát má ledva na mzdy. Medzi nezmysly patria aj gastrolístky.
Povinnosť lístkov je naozaj obmedzujúci nezmysel . Namiesto neho treba zaviesť povinný  (nie dobrovoľný) prídel pre zamestnanca k mzde vo výške časti, ktorá mu prislúcha za lístok, peniaze a obaja budú spokojní. Zamestnanec dostane hotové financie vo výške stravného lístka, zamestnávateľ nemusí účtovať a preúčtovávať výdaj za lístky a príjem za zamestnanca  - lebo zamestnanec si tak či tak musí zaplatiť 45 % ceny lístka, čo sa mu z platu strhne - zamestnávateľ   nemusí vyhadzovať nemalé peniaze za poplatky a poštovné. Takto zarábajú distribučné spoločnosti a okrádajú firmy a v konečnom dôsledku aj ich zamestnancov. 
 

Je to veľmi dobre opísané, súhlasím s tým, ale tu to nikto nečíta - je to tu ako bútlavá vrba

Zamestnanec vytvára zamestnávateľovi zisk,  zamestnávateľ dáva zamestnancovi  mzdu  a  p r á c u.  Zamestnanec,  ktorý zoberie život do vlastných rúk sa môže pretransformovať na zamestnávatela (sám seba živnostník),  bude ten  z i s k  vyrábať len sám pre seba.  Vyriešilo by sa to,  keby sa príspevok namiesto gastro  dával vo forme peňazí vyplatených mesačne k mzde.  Len to by niekto prišiel o skvelý zárobok bez nutnosti dať do podnikania určitú dávku tvorenia a rizika.     

Pripajam sa k poziadavke zrusenia nezmyselnych stravnych listkov. Preco nemozem prispiet zamestancom na stravu v hotovosti/na vyplate?

Odpoveď je veľmi jednoduchá: Pokiaľ by typický Slovák - zamestnávateľ mal prispievať zamestnancom na stravu v hotovosti, priamo úmerne by im znížil mzdu o hodnotu príspevku na stravu. Zamestnanec by teda dostal mzdu ako predtým, no bez stravných lístkov, teda v skutočnosti by dostal menej.
Zamestnávateľ by si alibisticky splnil povinnosť a ešte by sa aj potešil, nakoľko by mohol opäť o niečo menej vyplácať zamestnancov.
Riešením by mohol byť príspevok od štátu na gastrolístky, odstránili by sa tým žabomyšie vojny medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Čítaš čo píšeš? Veď to isté môže robiť aj pri vydávaní gastrolístkov!!! A príspevok od štátu - no nedaj sa vysmiať, štát veľmi biedne prispieva aj tam, kde je to skutočne nutné.

V žiadnom prípade nesúhlasím. Je to vážne ohrozenie zdravia, keď sa prestanú zamestnanci stravovať. Navrhujem aby sa táto povinnosť rozšírila a zamestnancom by vznikla zákonná povinnosť najesť sa každý pracovný deň. Stravný lístok by obsahoval dve časti. Jedna by zostala prevádzke, kde bola vydaná strava a druhá časť spolu s kópiou pokladničnej účtenky by bola s mesačným vyúčtovaním odoslaná úradu práce (UPSVaR), kde by bolo skontrolovaný odber stravy zamestnancom podľa času a dátumu. Obchádzanie tohto zákona by malo byť trestným činom ako aj pre zamestnávateľa, tak aj pre zamestnanca.

robiť ľudí nesvojprávnych a stanoviť im povinné stravovanie.

To si Ivan fakt myslíte že ľudia nevedia, že sa majú najesť? Poplatky za gastrolístky platia nie len podnikatelia pri nákupe, ale aj pri odovzdávaní gastrolístkov a prečo tieto firmy oberú majiteľov reštaurácií o ďalších 6% ? Pripadá mi to ako v socializme keď sme mali bony - nezmyselné papieriky, ktoré nemali žiadnu hodnotu - ale dobre sa na tom zarábalo.
 

Gastrolistky su absolutna zbytocnost. Je to paralelna mena a velmi dobry biznis. Predpokladam, ze Ivan je sucastou tohto biznisu.

Suhlasim s tymto navrhom. Zruste nezmyselne gastrolistky.

Ano, súhlasím, robím mzdárku viacerým firmám a zamestnanci sa nevedia dočkať stravných lístkova a hneď ako ich dostanú, idú do hypermarketu na rodinný nákup a tam ich minú.... Kúpia si za to aj napr. hračjky pre deti a deky...,Tak aký to má potom zmysel? Keby sme im dávali stravné vo výplate, tak by sme nemuseli behať kupovať gastrolístky do spoločností, ktoré ich vydávajú, účtujú si za to poplatok, veď je to na hlavu postavené.... Keď budú gastrolístky určené len na ich minutie na teplé jedlo, tak to bude mať zmysel, inak ich treba zrušiť. už aj LIDL umožňuje nákupy na stravné lístky.

V podstate súhlasim s celým obsahom znenie návrhu, avšak by som nezrušil túto povinnosť úplne, lebo následne by množstvo zamestnávateľov nedávalo ani finančný príspevok a ani gastrolístok.

100% suhlasim. Je to nezmysel, aby som sa staral o obedy dospelym (a este aj vysokoskolsky vzdelanym) ludom, ktorych zamestnavam.

Suhlasim s navrhom na zrusenie gastrolistkov.

Absolútne súhlasím s týmto návrhom, minule som to dokonca vykričal v spoločnosti, ktorá gastrolístky predáva. Je to totiž demotivujúce, ak za to, že dám zamestnancovi lístky, musím zaplatiť cca 3% z ich nominálnej hodnoty -  a za čo? Za to, že sa musím po nich osobne terigať? V rámci danej spoločnosti som bohužiaľ nechal provízku vo výške cca 100 eur, ako keby som ich zberal na ulici.... nemám nič proti príspevkom na stravu, ale bohužiaľ, hotovosť je lepšie riešenie, ktoré administratívne nezaťažuje zamestnávateľa.

Suhlasim, ze gastrolistky su zbytocne. Prispevok zamestnavatela by som rozhodne nerusil. 
 

Súhlasím, gastrolístky sú dobre mienený omyl, na ktorom zarábajú firmy, ktoré ich distribuujú. 

Zrusenie povinnosti zamestnavatelov poskytovat stravu by nebolo dobrym riesenim. Stoji vsak za zvazenie zrusenie gastrolistkov s moznostou jej nahrady za pausalny poplatok. 

V plnej miere súhlasím. Gastrolístky sú nákladné a administratívne náročné pre firmy, Už dávno mali byť zrušené. Aj tak ich väčšina zamestnancov používa na nákup v potravinách. Už na druhý deň po ich výdaji na začiatku mesiaca ich nemajú a preto vôbec neslúžia účelu.Sú iba biznisom pre spoločnosti.

Súhlasím so zrušením gartrolístkov, ale finančný príspevok by mali dostávať zamestnanci v tej istej hodnote. 

by som navrhoval uzákoniť, že zamestnanec si môže vybrať či dostane gastrolístky alebo finančný príspevok vo výške príspevku zamestnávateľa. Postupne by mohol systém gastrolístkov úplne zaniknúť. 

Suhlasim, je to zbytocna administrativa, a gastrolistky stali sa druhou menou na Slovensku. Kvoli stravnym listkam kvalita jedla v Slovenskych restauraciach je velmi nizka- majitelia sa o to nestaraju, lebo aj tak prijdu zakaznicy s gastrolistkami....
Vo vacsine statov Europy stravne listky neexistuju, a ludia ziju...

Vazeni podnikatelia,
je celkom legalne, ze sa starate o svoj zisk s co najmensimi starostami, ved starosti je mate aj tak dost. Uvedomte si vsak, ze tu nejde o nejake nezmyselne birokraticke nariadenie. Smutne je uz to, ze taketo nariadenie musi byt, lebo ked sledujem prispevky, najradsej by ste zrusili aj pracovnu prestavku na obed, nieto aby ste poskytli alebo sprostredkovali obed. Zneuzivanie stravnych listkov je hlupe, ale vase argumentacia tymto je este hlupejsie, lebo z pokutnych okrajovych praktik robite standard, ako by to tak bolo zo zakona. Ak vas trapi, ze sa niekde daju za listky kupit hracky, tak nahlaste emitentom predajnu, nech zjednaju napravu. Mne sa vsak zda, ze vas trapi skor to, ze musite zamestanancom zo zakona okrem minimalnej mzdy poskytnut aj obed. Hotovost je nezmysel, rozpustila by sa v mzde a je to len vasa taktika na uplne zrusenie povinnosti urobit nieco pre zivotospravu zamestnancov.  Ak by sa vam to podarilo, tak:
1) Vyrazne sa znizi objem ucelovo viazanych prostriedkov a obedove menu v restauraciach postupne zanikne. A s nim aj vela normalnych restauracii, ktore prezivaju vdaka menu, lebo "listok" nie su peniaze a ludia listok za obed predsa len daju. Som v BA a chodime s kolegami do par slusnych jedalni v okoli, ktore existuju len z listkov.
2) Na obed sa budu jest salamove chleby, lebo sa nebude kde najest za 3-4 Eur a 7-10 Eur na obed bezny clovek u nas neda.
Toto vsak zrejme nie su pre vas argumenty, lebo socialny zmier trva u nas cele generacie a nepamatate si, co sa stane, ked "robotnickej mase" dojde trpezlivost. Uvedomte si, ze slusny obed je pre velke mnozstvo ludi jediny svetly bod v pracovnom dni a skuste demontovat birokraciu, ale nie to, co zvysuje uroven stravovania na Slovensku.
 

Jednoduchšie ako nadávať na zamestnávateľa je sám sa stať zamestnávateľom alebo samoživiteľom  a potom sa pustiť do debaty lebo inak to nikam nebude viesť
 

tebe sa kopec vecí zdá tak sa prebuď.  Tvoje argumenty sú úplne postavené na hlavu.

Položka stravné, by mala byť riadne odpočítateľná položka ako je odpočítateľná položka na daňovníka za celý rok. Bez akéhokoľvek dokladavania a stravných lístkov. Samozrejme, že zamestnancovi by vyplatená musela byť formou hotovosti.
  Osobne mám skúsenosť, že za jeden nákup lístkov som platil poplatok (3-4 stravné lístky). Ak si zoberieme, že mesiac má cca 20 pracovných dní, tak je nám zrejmá výška poplatku, ktorá je vyhodená z okna a ešte aj strata času. Chcel som kúpovať vo väčšiom, ale na to je potrebná vyššia suma, ktorú väčšinou nemáte voľnú. Tak zbehol rok a nenákupil som žiadne lístky a do nákladov nešlo nič. Chápem, že pre štát je to výhodné, ak berieme, že štát pojem charaktér nepozná.
  Je to typický príklad nezmyselnej byrokrácie a vyhadzovania peňazí na distríbúciu lístkov, tlač lístkov a ich kontrolu. Stravovanie je potrebné podporavať, ale cesta formou lístkov je zlá.

Nerušila by som gastrolístky, ale vydávali by zamestnávatelia  ako bianco šek (-do sumy zákonom stanovenej náhrady) do najbližšej reštaurácie či donáškovej službe, ktorá by následne vystavovala faktúru zamestnávateľovi. Zamestnanec, ktorý by takúto možnosť nevyužil, prišiel by o príspevok na stravu.

Pokiaľ je podnikateľ zo zákona povinný zabezpečiť stravu, musí to byť pre neho odpočítateľná položka, preto sú gastráče. Riešenie by bolo preplácanie účtov z obedov do istej výšky. Zamestnanci by si na konci mesiaca vyplnili tlačivo na náhradu stravného a doložili by účty z registračnej pokladne reštaurácie. Za každý pracovný deň, v ktorom využili stravovacie zariadenie by im náležal príspevok do zákonom stanovenej výšky . :-)

Ja tie stravne listky len rozdavam a trva mi to tak hodinku pocitania za mesiac - keby sa to zvrhlo na nosenie uctov a ich mesacne spocitavanie a kontrolovanie tak by som sa z tym babral aspon den a to uz su pre firmy dost naklady navyse a hlavne pre velke firmy, ak by to bola nejaka polozka na vyplatnej paske tak by sa o  2 - 3 roky v podstate stratila - bola by sice na paske ale podnikatelia by ju brali ako sucast mzdy pricom teraz je to skorej ako bonus k vyplate
Proti navrhu aby platili tieo listky len pre restauracie by som namietky moc nemal ale nemusi byt v blizkosti zamestnania restauracia (hlavne na mensich dedinach) a potom by vznikali dalsie zbytocne problemy

Absolútne súhlasím so zrušením gastrolístkov, samozrejme nesúhlasím so zrušením príspevkov na stravu, ale pravdou je, že každý predsa vie, že sa má najesť a snáď mu to nemusí byľ prikázané zákonom ?!?!
Aj nákup aj odovzdávanie gastrolístkov je spoplatnené takže to zbytočne byrokraticky, časovo a finančne zaťažuje podnikateľov.
Ja osobne platím 6% poplatok pri odovzdávaní gastrolístkov, za rok to ide do stoviek Eur - čo by som radšej minula na prevádzku a zariadenia do kuchyne.

Pripajam sa k navrhu zrusit gastrolistky. Je to preferencna legislativa pre emitentov gastrolistkov a vytvorenie paralelnej meny k statnej mene, ktora je zbytocna.
Socialne vyhody pre zamestnancov vo forme obedov mozu byt zachovane v miere stanovenej obednajsej prestavky. Myslim si, ze to je maximum, ktore by mal zakon regulovat.

Kto lobuje za zachovanie lístkov? Zamestnanci to rozhodne nie sú. Ak si mám dať obed za 4 eurá v najbližšej reštaurácii, ktorý sa nedá jesť, do inej íst nemožem, lebo je daleko, tak si radšej jedlo uvarím doma a donesiem do práce, alebo si kupim jogurt. To ako sa ludia stravujú predsa závisí od toho, kde pracujú a či vobec majú možnosť isť sa v rámci obednajšej prestávky najesť.Lístky treba zrušiť a zamestnávateľom ponechať  povinnosť vyplácať príspevok na stravu, ktorý by bol vyňatý zo zdaňovania.

NESUHLASIM, kazdy z nas by si mal uvedomit, ze zamestnanec tvori pre nas hodnoty. Tato polozka je danovo odpoctatelna, takze niet sa nac stazovat. Aj rozmedzie je dane od 3-4 EUR. Skor by som navrhol zrusit vrchnu hranicu stravneho a ponechat ju na slobodnom rozhodnuti zamestnavatela. Ak dajaku zmenu pre mensiu administraciu, tak nech sa sam zamestnavatel rozhodne ci zamestnancovi zabezpeci sam stravu, ci gastrolistky alebo mu danu sumu, ktoru mu doplaca vyplati v hotovosti. Taktiez by som zrusil vrchnu hranicu prispevku na stravu a nechal ju na zamestnavatelovi ci to bude 55% ci 100%.

 Súhlasím so zrušením gastrolístkov, zbytočná administratíva, ktorá zaťažuje zamestnávateľov a vôbec každého, kto s nimi
 prichádza do styku okrem firiem, ktoré z toho žijú.  Zamestnanec sa najesť musí, svojprávny a sebazodpovedný človek
 sa zariadiť dokáže, zamestnávateľ povinnosť umožniť pracovníkom najesť sa a určitou sumou prispieť uloženú má, to
 je v poriadku. Výška sumy stravného bude uvedená v jej položke na výplatnej páske zamestnanca, SZČO a zamestnávateľ
 ju vo výške určenej zákonom vykážu riadne ako odpočítateľnú položku. Peňaženky nebudú tak prepchaté a stravovacie
 podniky sa prispôsobia. Nápady vždy boli, sú a budú.

Gastrolísky v takej forme v akej sú v súčastnosti  je potrebné zrušiť, stanoviť zákonom výšku stravného oslobodeného od dane a odvodov, a tak ich pripočítať k výplate, čo dokáže štandardný ekonóm, administratívne menej náročné a tým aj pre podnikateľ lacnejšie. V našej firme sa len jeden pracovník stravuje priamo vo jedálni, ostatných 16 zamestnancov premieňa "gastráče na euráče" a nosia si jedlo do firmy, ktoré si potom prihrievajú a upravujú. Aký to má význam? Na jednej strane platíme províziu predajcom gastráčov a výsledný efekt je, že aj tak ešte  platíme za elektrinu na ohrev jedla, nie je to paradox??
 Neverím však, že sa tak stane v dohľadnej dobe k zrušeniu lístkov za prvé žijeme v Slovenskej Gubernií, kde  je to tak a  firmy, ktoré si založili biznis na tejto byrokratickej forme podnikateľskej aktivity, /ale v poslednom čase na tom úspešne participujú aj obchodné reťazce/ majú u politických populistov-straníckych a vládnych činitelov, u odborárskych bossov dobrých obhajcov, zrejme to majú všetky tri strany veľmi dobre zrátané...takže ma to nejako neprekvapuje, ale tento problém považujem len za okrajový, v tejto Slov. Gubernií zažívam denne iné šoky, napríklad erupcia korupcie na všetkých stupňoch života...  

pre vsetkych ktori pisu ze oni davaju, oni platia. hallo my si platime? my vam vyrabame peniaze nie vy nam zamestnancom. co to tu uz je na tom slovensku ze podnikatel povie ze on dava??????????? ked to zrusia nedostane zamestnanec ani prachy ani gastrace !!! to ozaj chcete aby vas podnikatelov zacali zamestnanci bit palicami? ved oni vam robia na domy, auta, chalupy, dovolenky a zamestnanci iba zivoria !!!! kde by ste boli bez nas ????

Viktor, toto su silne slova - "my platime" , "my vam vyrabame peniaze"  "kde by ste boli bez nas". Vyskusajte si zivot maleho podnikatela, ci uz ako mala sro-cka alebo zivnostnik. Nemusite byt velky tovarnik. Poznam obe strany z vlastnych skusenosti - aj zivnost zamestnanca aj zivot podnikatela a obe strany maju aj svoje pre aj proti. Mozete zacat podnikat sam, bez zamestnanca, budete si sam sebe panom a vyskusajte si, kedy si zarobite ako podnikatel na domy, auta, chalupy a dovolenky. Potom si zoberte zamestnanca, dajte mu plat a vsetky socialne istoty, zaplatte odvody a uvidite aku hodnotu pre Vas mesacne Vas zamestnanec vyrobi a kolko vyrobite Vy sam, ci si kazdy mesiac zarobi aspon na seba, alebo su obdobia ked ho musite dotovat. Zamestnanca musite zaplatit aj v dobrych casoch aj zlych, t.j. aj vtedy ked sam nemate a musite zaplatit aj odvody. Ked budete zivnostnikom, nikoho zo statnych uradnikov nebude zaujimat ci mate na zaplatenie vlastnych odvodov a ci mate Vy sam a Vasa rodina z coho zit.  Nikoho nebude zaujimat, ci ste v druhotnej platobnej neschopnosti, ze ste poplatili dane, odvody, mzdy zamestnacovi, ze Vam Vasi zakaznici nezaplatili faktury.
Vzajomne sa potrebujeme. Zamestnavatelia potrebuju zamestnancov a zamestnanci zasa potrebuju zamestnavatelov a kazdy ma moznost si vyskusat ake je to byt na jednej alebo druhej strane. Zavisla praca zamestnanca je preto zavislou pracou, ze je zavisla na prostriedkoch zamestnavatela. Zamestnanec chodi vykonavat pracu do priestorov zamestnavatela, pracuje s jeho pracovnymi prostriedkami, vytvara urcite hodnoty, ci uz vyraba tovar, alebo poskytuje sluzby, ktore potom zamestnavatel predava zakaznikom. V samotnej cene tovaru musi byt zahrnuty material, cena prace zamestnanca (vratane odvodov), energie, DPH, a musi vytvorit aj zisk. Zisk sa zdanuje a po zdaneni musi zostat na zivobytie podnikatelovi a na rozvoj firmy, napr. na rozsirenie prevadzky a moznost zobrat dalsieho zamestnanca. Nie je to jednoduchy proces a sam podnikatel sa na tejto tvorbe aktivne podiela. Na vlastnom podnikani sa aktivne podiela vacsina podnikatelov. Nato, aby sa podnikatel mohol stat zamestnavatelom musi urcitymi aktivami uz disponovat a zamestnancovi vytvorit moznost pracovat. Preto su od seba zavisli.

ja nie som proti zruseniu gastrolistkov, ale vadi mi, ze  pri tom musime este povinne zivit prostrednictvom fixnych poplatkov  dalsie firmy, ktorym ich podnikanie ulahcuje stat...kto stoji za tymito firmami, ktore maju opravnenie predavat gastrolistky??? vyzera to na dobry biznis...........preco sa napriklad gastrolistky nepredavaju na postach ako kolky a bez poplatku????

Súhlasím so zrušením stravných lístkov, som podnikateľ a musím si zo zákona kúpiť lístky, dať zarobiť tretej strane a potom sa môžem ísť najesť. Reštaurácia v ktorej sa najem opäť musí manipulovať s lístkami a platiť tretej strane za preplatenie. Je to vidieť, že majú super lobing v parlamente a zrušenie gastráčov neprešlo.
A to , že tu niekto píše, že ludia bez stravných lískov nebudú jesť je smiešne. Salám a chlieb si tiež môžu ludia kúpiť za gastráče. Veď aj tak si myslím , že velké percento gastráčov končia tam, čo so stravovaním nemá nič spoločné. Nakupujú si za ne alkohol , cigarety.....
Ja by som súhlasil s povinnou hotovosťou pre zamestnanca k platu, lebo prečo umelo platiť tretiu stranu za tlačenie nejakých lískov, keď už sú vytlačené peniaze.
.

Ak ma byt podstatou poskytovanie jedla zamestnancom, treba im poskytnut jedlo alebo prispiet financne na jedlo. V poskytovani sekov namiesto jedla alebo penazi nevidim vyznam.
Zamestnancom platim obedy v plnej vyske a priamo, maju na vyber z 3 hlavnych jedal a 2 polievok.
 

veľké reklamy, za Gastráče si už nakúpite aj v Lidli -takže nie je čo riešiť. Každému treba dať na rozmyslenie peniaze alebo gastráče , alebo gastráče zrušiť

Zrusit tie nezmyselne papieriky...

A je to tu, dnes v správach bolo uverejnené, že sa predavači Gastrolískov dohadovali , ako okrádať podnikateľov. Ak to už ani teraz nezrušia, tak je isté, že naša vláda v tom ide s nimi!!!
Už to konečne zrušte, je to nezmyselné vyháňanie peňazí z peňaženiek podnikateľov a aj nášho štátu.

To nie je stanovisko MPSVAR, ale predavača gastrolístkov. Je to hanba, že MPSVAR ovládajú predajcovia gastrolístkov

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
dva mínus = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.